emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Euro 7: Parlament prijme opatrenia na zníženie emisií z cestnej dopravy

Europoslanci dali v stredu zelenú novým pravidlám EÚ na zníženie emisií z osobných áut, dodávok, autobusov, nákladných áut a prívesov. 297 hlasmi za, 190 proti a 37 sa zdržalo hlasovania, Parlament prijal dohodu dosiahnutú s Radou o nariadení Euro 7 (typové schvaľovanie a dohľad nad trhom motorových vozidiel). Vozidlá budú musieť spĺňať nové normy dlhšie, čím sa zabezpečí, že zostanú čistejšie počas celej životnosti.

Zníženie emisií, zvýšenie životnosti batérie

Pre osobné automobily a dodávky budú zachované súčasné testovacie podmienky Euro 6 a emisné limity výfukových plynov. Pre autobusy a nákladné autá budú platiť prísnejšie limity pre výfukové emisie merané v laboratóriách a v reálnych jazdných podmienkach pri zachovaní súčasných testovacích podmienok Euro VI.

Po prvýkrát budú normy EÚ zahŕňať limity emisií brzdných častíc (PM10) pre osobné automobily a dodávky a minimálne výkonnostné požiadavky na životnosť batérie v elektrických a hybridných automobiloch.

Lepšia informovanosť spotrebiteľov

Pre každé vozidlo bude k dispozícii environmentálny pas vozidla, ktorý bude obsahovať informácie o jeho environmentálnych vlastnostiach v čase registrácie (ako sú limity emisií znečisťujúcich látok, emisie CO2, spotreba paliva a elektrickej energie, elektrický dojazd, životnosť batérie). Používatelia vozidiel budú mať tiež prístup k aktuálnym informáciám o spotrebe paliva, stave batérie, emisiách znečisťujúcich látok a ďalším relevantným informáciám generovaným palubnými systémami a monitormi.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Alexandr Vondra (EKR, CZ) uviedol: „Úspešne sme dosiahli rovnováhu medzi environmentálnymi cieľmi a životne dôležitými záujmami výrobcov. Chceme zabezpečiť cenovú dostupnosť nových menších áut so spaľovacími motormi pre domácich zákazníkov a zároveň umožniť automobilovému priemyslu pripraviť sa na očakávanú transformáciu odvetvia. EÚ sa teraz bude po novom zaoberať aj emisiami z bŕzd a pneumatík a zabezpečí, aby mali batérie vyššiu životnosť.“

Ďalší postup

Pred vstupom do platnosti musí dohodu formálne schváliť aj Rada.

Súvislosti

Komisia 10. novembra 2022 navrhla prísnejšie normy pre emisie látok znečisťujúcich ovzdušie pre vozidlá so spaľovacím motorom bez ohľadu na použité palivo. Súčasné emisné limity platia pre osobné vozidlá a dodávky (Euro 6) a pre autobusy, nákladné autá a iné ťažké úžitkové vozidlá (Euro VI).

Prijatím tejto správy Parlament reaguje na očakávania občanov, že bude podporovať nákup elektrických vozidiel, ktoré spĺňajú štandardy dobrej životnosti batérií, podporí zavádzanie digitálnej a elektrickej infraštruktúry a zníži energetickú závislosť EÚ od zahraničných subjektov, ako je vyjadrené v návrhoch 4 ods. 3, 4 ods. 6, 18 ods. 2 a 31 ods. 3 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (NI, SK) uviedla: „Pôvodné návrhy emisných noriem Euro 7 vyvolali ostrú reakciu a vlnu nevôle v automobilovom priemysle. Zavedenie požadovaných zmien sa totiž ukazovalo ako veľmi drahé a len málo rentabilné. To by sa automaticky odzrkadlilo napríklad aj v cenách motorových vozidiel pre spotrebiteľa. Menej prísne normy pomôžu zabezpečiť lepšiu dostupnosť automobilov, dostatočný čas pre výrobcov, aby sa novým požiadavkám dokázali prispôsobiť a prispejú aj k zachovaniu existujúcich pracovných miest, ktoré by neprimerane striktné opatrenia mohli ohrozovať.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Emisie z cestnej dopravy zásadným spôsobom prispievajú k otepľovaniu planéty, zhoršeniu zdravia aj Slovákov a prehlbovaniu klimatickej krízy. Som preto za opatrenia, ktoré znížia emisie znečisťujúcich látok pre osobné automobily, dodávky, autobusy a nákladné vozidlá. Podporujem tiež prijatie pravidiel, ktoré povedú k výrobe udržateľnejších, výkonnejších a odolnejších batérií. Je to nevyhnutná podmienka pre obdobie, keď sa už nebudú vyrábať autá so spaľovacími motormi.“

Viac..  Zníženie znečistenia z priemyslu a veľkých chovov hospodárskych zvierat

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Výsledná podoba normy Euro 7 je akceptovateľným kompromisom, ktorý nezhorší konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu a zároveň znižuje špecifické emisie v doprave. Považujem za správne, že je snahou znížiť aj emisie z bŕzd a pneumatík, ktoré sa v minulosti nebrali do úvahy. Problémom EÚ je však pomerne vysoký priemerný vek ( viac ako 10 rokov) áut na našich cestách, ktoré nespĺňajú tie najmodernejšie normy. Ich plošná výmena by pomohla domácim automobilkám a zároveň zlepšila ovzdušie v našich mestách.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Súhlasím, že emisie treba znižovať. Podľa mňa by bolo ale efektívnejšie, ak by sme predražili autá a všetkých znečisťovateľov podľa toho, koľko emisií vypúšťajú. Oceňujem, že výsledný návrh nejde smerom neefektívneho sprísňovania emisií výfukových plynov osobných áut. Naopak, sústredí sa na znižovanie nevýfukových emisií, napríklad emisií z bŕzd alebo pneumatík. Nevýfukové emisie budú hlavným zdrojom znečistenia z dopravy do roku 2035.“

Jozef Mihál (RE, SK) uviedol: „Túto dohodu podporujem, nakoľko aktualizuje súčasné emisne normy, ktoré sú v platnosti už viac ako dekádu. Kľúčovými bodmi návrhu sú emisné limity ako také a harmonogram nadobudnutia ich účinnosti, ako aj prísnejšie pravidlá testovania emisií. Návrh zohľadňuje aj prechod na elektromobilitu a reflektuje aj potrebu znížiť emisie pri skutočnej jazde v mestských oblastiach, čím sa zabezpečí lepšia kvalita ovzdušia v centrách miest. Vítam najmä snahu vyvážiť na jednej strane potrebu zintenzívniť opatrenia na riešenie znečistenia a zosúladenie s normami EÚ v oblasti kvality ovzdušia a na druhej strane ambíciu obmedziť nové investičné náklady pre automobilový priemysel v súvislosti s prechodom na vozidlá s nulovými emisiami v súlade s aktualizovanými cieľmi v oblasti emisií CO2.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Je dôležité, aby sme si na ceste k emisnej neutralite stanovovali reálne záväzky. Navrhované emisné limity reflektujú na názory výrobcov automobilov. Myslím si, že je to dobrá správa pre nich, ako i životné prostredie.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Prísnejšie emisné limity pre autobusy a nákladné vozidlá v porovnaní s osobnými automobilmi a dodávkami sú opodstatnené. Našim cieľom je znižovanie emisií v doprave, ktoré bude založené na báze dát a racionálnom prístupe. Pri napĺňaní ekologických cieľov v Európskej únie je vždy potrebné sledovať dopad na bežného občana-spotrebiteľa a tiež konkurenciu mimoeurópskych výrobcov.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Konečný návrh vnímam ako prijateľný kompromis, ktorý reflektuje aj cieľ EÚ ukončiť výrobu áut so spaľovacími motormi do roku 2035. Prináša významné zmeny v znižovaní emisií z nákladných vozidiel a v znižovaní emisií častíc z pneumatík a bŕzd, na ktoré doteraz nebol kladený dostatočný dôraz. EURO 7 výrazne zlepší reálne emisie z jazdy v mestských oblastiach, čo bude prínos hlavne pre kvalitu života v centrách miest, kde doprava patrí k najväčším znečisťovateľom ovzdušia. Bolo by však zbytočné investovať obrovské prostriedky do zlepšovania technológií, s ktorými už v relatívne blízkej budúcnosti nerátame.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Europoslanec Michal Wiezik: EÚ umožňuje strieľať problematické medvede, dôležité sú systémové kroky

Vláda chce, aby bolo umožnené strieľať šelmy zatúlané menej ako pol kilometra od obcí a …

Consent choices